RSS Feeds: 8019 to 8031 Kleinmond
PDF Print E-mail
8019 to 8031 Kleinmond
Address:      8019 to 8031 Kleinmond
Description:     

Cleared plots to municipality specs

Latitude: -34.337412080866244
Longitude: 19.018878936767578
HouseID:      33
Title:      8019 to 8031 Kleinmond
City:      Kleinmond
Address:      8019 to 8031 Kleinmond
Description:     

Cleared plots to municipality specs

Expiration date:      2013-10-10Google